Acatistul Duhovnicului Lavrentie

schimbare culori

“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Acatistul Duhovnicului Lavrentie, de la Sfânta Mănăstire Frăsinei

Cuviosul Lavrentie

Acatistul duhovnicului LAVRENTIE
de la Sfânta Mănăstire Frăsinei

CONDACUL 1
Apărător nebiruit şi neînfrânt te punem înainte către bunul Dumnezeu, pe tine, părintele nostru duhovnicesc. Ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu roagă-l să ne apere de toate nevoite şi primejdiile, ca să cântăm:
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

ICOSUL 1
Toţi credincioşii din părţile Sibiului, Râmnicului, Maramureşului, Piteştiului, şi Bucureştiului aflând puterea credinţei tale şi mulţimea minunilor, cu toţii te-au căutat în Sfânta Mânăstire Frăsinei spre a căpăta ajutor, pentru care şi acum, din inimi pline de dragoste şi cu umilinţă îţi grăiesc aşa:
Bucură-te slujitorule şi următorule al Mântuitorului Hristos,
Bucură-te cel ce ai făcut să strălucească dreapta credinţă în ţinutul Olteniei,
Bucură-te cel ce cu blândeţe ai primit la tine pe cei greşiţi,
Bucură-te cel ce cu negrăită dulceaţă îndrepţi pe cei nepricepuţi,
Bucură-te făclie care ai luminat pe cei din întunericul păcatelor,
Bucură-te cel care ai arătat cunoştinţa dumnezeiască celor care umblăm în întunericul neştiinţei;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 2-lea
Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere noi păcătoşii, ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale, ci pentru că din suflet şi din inimă umilită le spunem, primeşte părinte Lavrentie aceste mărturisiri de la noi cei ce cântăm Celui ce ţi-a dat putere, credinţă nădejde şi dragoste: Aliluia!

ICOSUL al 2-lea
Purtând numele arhidiaconului mucenic Lavrentie care pentru Hristos a primit să fie întins pe grătarul cel înfierbântat de foc, aşa împreună rugaţi-vă şi pentru noi păcătoşii ca să putem primi cu bucurie şi cu dragoste orice încercare, care ne va sta înainte în timpul de acum şi cel al prigoanei, pentru care noi lăudându-te strigăm aşa:
Bucură-te că rugăciunile sfinţiei tale au fost ascultate de Făcătorul lumii;
Bucură-te că te-ai milostivit spre toată durerea,
Bucură-te că ai tămăduit rănile celor din păcate; Bucură-te tămăduitorule al celor slăbănogi;
Bucură-te vindecătorule al celor demonizaţi;
Bucură-te că ai biruit iuţimea altora cu blândeţea inimii tale (blândeţele tale de inimi);
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 3-lea
Împovăraţi fiind, de multe ispite şi în noianul păcatelor, celor mai vătămătoare aflându-ne, noi spre tine sperând, părintele nostru duhovnicesc, ajutorul şi mângâierea noastră fii dar mijlocitor nouă celor ce te rugăm şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 3-lea
Din fragedă tinereţe (de la 17 ani) făcându-te locuitor al sfântului munte „Atonit" din Frăsinei, unde sfântul ierarh Calinic a lăsat marea binecuvântare ca acolo partea femeiască, să nu poată intra să smintească liniştea cuvioşilor. Acolo ai dobândit linişte bisericii şi turmei tale, petrecând înţelepţeşte viaţa ta, întru cuvioşie căpătând darul Sfântului Duh, pentru care cu bucurie îţi strigăm:
Bucură-te lauda poporului nostru cel credincios;
Bucură-te tămăduitorule al bolnavilor;
Bucură-te că eşti rugător la Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi;
Bucură-te că din primejdii izbăveşti pe cei ce vin cu lacrimi de pocăinţă;
Bucură-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu rămâne nemiluit;
Bucură-te tămăduitorul rănilor celor grele;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 4-lea
Astăzi noi nevrednicii stând înaintea numeroaselor tale cărţi cu mulţimea minunilor, pe care cu ajutorul Mântuitorului Hristos, le-ai făcut, lăudăm pe Dumnezeu, cu cântarea de: Aliluia!

ICOSUL al 4-lea
Mult milostive părinte, primeşte această rugăminte a noastră a păcătoşilor, dar cu obişnuita ta bunătate şi milostivire, mijloceşte către Ziditorul tuturor, ca să ne dăruiască vindecare de păcatele noastre, răbdare şi mântuire robilor săi a celor ce te cheamă în ajutor şi-ţi cântă cu bucurie aşa:
Bucură-te cel ce din tinereţe între vieţuitorii Frăsineiului te-ai arătat;
Bucură-te cel ce te-ai arătat până la bătrâneţe nevoitor şi rugător fierbinte la Dumnezeu;
Bucură-te dar făcut de Dumnezeu Olteniei venit tocmai din Maramureş;
Bucură-te cel ce nu ai cruţat osteneala pentru a face bine, celor ce-ţi cereau ajutorul;
Bucură-te cel ce nu conteneşte a fi rugător pentru toţi cei ce te cheamă;
Bucură-te iubitorule al cuvioasei slujiri a Celui PreaÎnalt;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 5-lea
Auzit-am şi văzut-am părinte mi-nunile şi vindecările tale şi ne-am bucurat că Dumnezeu S-a milostivit şi în vremurile cele de pe urmă şi spre biserica noastră din părţile Olteniei, trimiţându-i povăţuitor luminat şi părinte alinător de patimi trupeşti şi sufleteşti pentru care mulţumindu-I Iubitorului de oameni Dumnezeu împreună îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL al 5-lea
Multe fete tinere şi bolnave ai vindecat şi din chinuirea cea diabolică le-ai slăbit şi de sub tirania vrăjmaşului le-ai izbăvit. Pentru aceasta acum şi noi păcătoşii şi nevrednicii, îndrăznim a-ţi aduce această cântare aşa:
Bucură-te purtătorul darului minunatelor vindecări şi tămăduiri;
Bucură-te tămăduitorul neputinţelor celor credincioşi;
Bucură-te purtătorul darului minunatelor vindecări;
Bucură-te alinătorul durerilor celor în suferinţă;
Bucură-te reazemul cel neclintit al celor sănătoşi;
Bucură-te că nu ai lipsit de ajutorul tău nici pe cei necredincioşi;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 6-lea
Părinte Lavrentie făcător de minuni te-a arătat Ziditorul tău şi după trupeasca ta mutare la Domnul şi Făcătorul lumii, fiind tu pururea apărător al turmei tale celei mari, care s-a întins în tot Ardealul. Pentru care sibienii cu multă evlavie şi umilinţă se pleacă chipului tău pictat pe pereţii bisericilor cum sunt cea cu hramul „Sfintei Înălţări" din cartierul Mihai Viteazul, din biserica DIMA şi a celei din curtea spitalului militar cu hramul „Sfântului Pantelimon”, la fel şi credincioşii bisericilor din Făgăraşi şi Piteşti. Biserici pe care le-ai ridicat şi sfinţit prin mulţimea sfintelor taine de Sfântul Maslu, ce le-ai săvârşit în miez de noapte, înconjurat de mii şi mii de oameni împreună cu zeci de preoţi care şi acum în toate bisericile Sibiului săvârşesc această Sfântă Taină pentru care cu toţii strigă: Aliluia!

ICOSUL al 6-lea
Toţi ierarhii şi monahii te au pildă de răbdare şi de credinţă şi reazem eşti în strădaniile lor. Iar bolnavii şi neputincioşii spre tine au multă nădejde în rugăciunile către bunul Dumnezeu pentru aceasta şi noi cei ce cinstim cu laude pomenirea ta zicem: Bucură-te că slăveşti pe Dumnezeu pururea cu îngerii în ceruri;
Bucură-te că aduci frică demonilor;
Bucură-te că ai socotit a fi fără de preţ cele ale lumii;
Bucură-te că ai fost nevoitor spre post şi om smerit al rugăciunii;
Bucură-te că ne izbăveşti şi pe noi din necazuri cu rugăciunile tale;
Bucură-te bucuria şi veselia celor ce aleargă la tine spre ajutor;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 7-lea
Având pe sora după trup, pe monahia Paraschiva, trăitoare în Sfânta Mânăstire Polovragi, te-ai gândit să aduni obşte monahală pentru uceniţele sfinţiei tale la schitul Sfintei Treimi de la Târgu Logreşti-Gorj, spre a fi liman duhovnicesc. Pentru care maicile cu multă bucurie ţin mai departe sub binecuvântarea sfinţiei voastre aprinsă flacăra duhovnicească în acele locuri cântând: Aliluia!

ICOSUL al 7-lea:
Ca să-ţi arăţi marea milostivire pentru această turmă pe care ai format-o la Târgu Logreşti, cu două săptămâni înainte de a pleca la Făcătorul tău, cu multă durere de picioare ai intrat în sfânta biserică unde ai slujit pentru ultima dată în viaţă Taina Sfântului Maslu. Prin acestea dovedind mare purtare de grijă pentru uceniţele tale, toate maicile ţi-au strigat plângând:
Bucură-te părinte cuvioase cel cu nume mare;
Bucură-te părinte, ocrotitor al fiilor tăi duhovniceşti;
Bucură-te trăitorule, după chipul celor bineplăcuţi ai lui Dumnezeu;
Bucură-le împlinitorule al voii Tatălui celui ceresc;
Bucură-te următorule al iubirii de oameni ai Fiului Său;
Bucură-te cel sfinţit prin darurile Duhului Sfânt;
Bucura-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 8-lea.
Mulţi credincioşi ai României, având nădejde la rugăciunile sfinţiei voastre în orice împrejurare grea, nu se vor ruşina părinte, fiind mereu folositor tuturor şi în viaţa cea vremelnică. Pentru aceasta, credem că nu treci cu vederea şi ale noastre rugăciuni de acum şi ne izbăveşti din toate nevoile şi ne aperi de toate necazurile, care pentru păcatele noastre, sunt asupra noastră, ca să cântăm împreună lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 8-lea
Când pârjolul Focului s-a întins să cotropească mânăstirea Târgu Logreşti, pe o suprafaţă de aproximativ 1 hectar de păşune, tu cu rugăciunea, ai încurajat maicile, care cu lopeţile bătând, au prins curaj, şi abia după trei ore, s-a stins focul la miezul nopţii, iar ele cu multă smerenie, ţi-au mulţumit pentru ajutorul dat, lăudându-te aşa:
Bucură-te că pentru, slăvirea Ziditorului ai făcut minuni;
Bucură-te că te-au cinstit şi necredincioşii întocmai ca şi fii tăi duhovniceşti;
Bucură-te că nu ai lipsit de ajutorul tău nici pe cei necredincioşi;
Bucură-te părintele nostru Lavrentie, făcătorule de bine al tuturor;
Bucură-te că prin credinţă ai putut face multe minuni;
Bucură-te cel care prin minuni, ai dat strălucire credinţei ortodoxe;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 9-lea
Părinte Lavrentie de Dumnezeu înţelepţite, ascultă această rugăciune a noastră a fiilor tăi cei duhovniceşti din ceasul de acum, ca prin rugăciunile tale sfinte de Dumnezeu primite fereşte-ne şi acum de războaiele celui rău ce ne înspăimântă, întăreşte-ne în credinţă şi pentru răbdare în prigoane, roagă-te părinte ca împreună să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 9-lea
Înainte cu o săptămână de a te muta la Domnul şi Făcătorul tău, fiind tu în nespusă suferinţă, ţi-a descoperit Ziditorul tuturor că te va primi chiar în marea sărbătoare a Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. Dar din acea grea suferinţă bucurându-te ai întrebat pe cei din jur care te însoţeau în care zi din săptămână, este acum Sfântul Ilie? Iar ei ţi-au răspuns: Sâmbătă!, neînţelegând atunci scopul de taină al întrebării. Dar, acum minunându-se de lucrarea lui Dumnezeu, au început a cânta, lăudându-te aşa:
Bucură-te vas ales al darului Duhului Sfânt;
Bucură-te, vestitorule al Evangheliei;
Bucură-te comoară a legii celei străbune;
Bucură-te laudă a mitropoliţilor şi a ierarhilor;
Bucură-te mustrătorule al celor cu nechibzuite vorbe;
Bucură-te că ai smerit trufia celor mândrii prin frumoase expresii;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 10-lea
O, Preamilostive şi mult îndurate Doamne, nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi ci ne ajută şi ne miluieşte cu marea Ta iubire de oameni, scăpându-ne de toate necazurile cu care ne cerţi pentru păcatele noastre şi ne ridică din căderi şi din nevoi pentru rugăciunile părintelui nostru duhovnic Lavrentie ieromonahul cu care împreună să cântăm: Aliluia!

ICOSUL al 10-lea
Ca un luceafăr străbătând întunericul necredinţei ai risipit şi cu numele tău cel sfinţit pe mulţi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat, pentru aceasta şi darul de a face minuni ai primit. Pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti strigăm către tine aşa: Bucură-te!
Bucură-te văzătorule de Dumnezeu prea luminat;.
Bucură-te că ai gustat dulceaţa Raiului, aflându-te încă în trup;
Bucură-te că te-ai îndulcit cu Pâinea Vieţii;
Bucură-te că te-ai adăpat cu Apa Vieţii;
Bucură-te focul care arzi cu rugăciunile taberele demonice;
Bucură-te mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie, făcătorule de minuni!

CONDACUL al 11-lea
Fiind încă în trup mulţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă, iar acum în slăvile cereşti fiind înaintea împăratului Hristos stând, nu ne uita nici pe noi nevrednicii ucenici, ci te roagă pentru noi cerând iertare pentru păcatele noastre şi împărtăşire de veşnicele bunătăţi ca să cântăm împreună în veci: Aliluia!

ICOSUL al 11-lea
Văzându-te pe tine, vas ales al Duhului Sfânt din locuri îndepărtate au alergat mulţimile de credincioşi cerându-ţi ajutorul, cărora vindecări revărsând, auzi de la toţi aşa:
Bucură-te tămăduirea celor bolnavi şi a celor suferinzi;
Bucură-te cel ce ai biruit cu rugăciunea săgeţile vrăşmaşilor;
Bucură-te că Dumnezeu a locuit în inima ta cea milostivă;
Bucură-te că ai izbăvit pe credincioşi de vrăjmaşi cu rugăciunile tale;
Bucură-te stâlpul cel drept al călugărilor;
Bucură-te cinstea şi podoaba credincioşilor;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 12-lea
Când ai ajuns la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuitoare cuvioase părinte, ţi-ai încredinţat sufletul tău cel curat lui Dumnezeu iar sfinţii lui îngeri l-au purtat la Tronul cel mai presus de ceruri cântând cântare de laudă către Dumnezeu care este minunat întru sfinţii Lui: Aliluia!

ICOSUL al 12-lea
Ca un trandafir neveştejit cu bună mireasmă a darului lui Dumnezeu ai umplut cuvioase părinte pe cei credincioşi, umple de bună mireasmă duhovnicească şi pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta şi ţi-au alcătuit laude aşa:
Bucură-te cel ce cu dar dumnezeiesc pe bolnavi ai vindecat;
Bucură-te mângâierea celor ce cer la tine ajutor;
Bucură-te cel ce doreşti mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te curăţitorule de patimi al trupurilor noastre;
Bucură-te apărătorule la judecata de apoi;
Bucură-te cel ce cu iubirea ta pe cei credincioşi ai luminat;
Bucură-te părintele nostru duhovnic Lavrentie făcătorule de minuni!

CONDACUL al 13-1ea
O preacuvioase părinte Lavrentie bunule şi nepomenitorule de rău după cum ai primit rugăminţile celor bolnavi şi necăjiţi şi te-ai plecat a merge la drumuri lungi şi grele până chiar şi-n neputinţa bătrâneţilor; pentru a le sfinţi casele cu sfinte masluri, dezlegări şi sfeştanii şi pe popor binecuvântând, Aşa vino şi acum în mijlocul nostru şi ne binecuvântează şi cu rugăciunile sfinţiei tale, dobândeşte-ne iertarea păcatelor ca toţi să ne mântuim, cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!Acasa