test

schimbare culori

“În mănăstire trebuie să fii ca o albină, să culegi ce este bun şi ce e rău să laşi în voia lui Dumnezeu.”

Prin decizia Sfântului Calinic şi cu sprijinul ucenici săi, Policarp, Silvestru şi Lavrentie, s-au introdus în mănăstire următoarele reguli monahale:

Canonul 1

Cei ce se duc la cârciumi prin sate, mai vârtos noaptea să se certe cu 39 lovituri la spate şi cu 24 ceasuri închişi în beci, fără pâine şi apă şi cu 100 metanii la uşa bisericii. Iar mai făcând a doua oară cu asemenea canon să se certe. Iar a treia oară de va mai face să se gonească şi hainele să i se oprească.

Canonul 2

Cu asemenea canon să se canonisească şi cei ce vor fura orice lucru, şi cei ce vor merge la schitul de călugăriţe, fără blagoslovenie (binecuvântare ).

Canonul 3

Cei ce nu se scoală la slujba bisericii, noaptea, să facă 100 închinăciuni la uşa bisericii la pavecerniţă şi când ies părinţii din biserică, cu genunchii plecaţi la pământ, să zică: Iertaţi-mă că n-am venit la slujba bisericească! Asemenea şi cei ce nu vin la ceasuri de vecernie, la pavecerniţă, cu asemenea canon. Iar de a rămas pentru vreo neputinţă sau ascultare sau pricini binecuvântate, să se mărturisească la duhovnic şi să-l ierte.

Canonul 4

Cei ce fac adunări la mâncare, la băutură sau la vorbe deşarte, mai vârtos seara, cu 100 metanii la uşa bisericii să se canonisească; iar făcând şi a doua oară, cu 39 lovituri să se bată şi să se înţelepţească; iar a treia oară mai făcând să se bată şi să se gonească ca să se înţelepţească şi alţii să nu facă acest rău, că din adunări iese toată răutatea.

Canonul 5

Cei ce vând orice haină de obşte ca să n-o poarte, 100 metanii înaintea bisericii şi cu 30 lovituri la spate şi alte haine să nu i se dea.

Canonul 6

Cei ce înjură sau dau dracului sau afurisesc sau fac strigări mireneşti, cu 39 lovituri la spate să se înţelepţească.

Canonul 7

Cei ce cârtesc pentru orice lucru sau hulesc sau zavistuiesc, 30 de metanii să-i dea duhovnicul să facă şi de nu se va părăsi şi va mai face, să se bată şi să se gonească.

Canonul 8

Cei ce pun mâna si iau fără blagoslovenie (binecuvântare) orice lucru de mâncare sau altceva, oriunde va fi, fără voia nacealnicului acelei ascultări, cu 39 metanii înaintea bisericii să se pocăiască şi să fie iertat.

Canonul 9

Cei ce nu păzesc slujba bisericii, cele Şapte Laude şi ascultarea de obşte şi Mărturisirea la duhovnic şi împărtăşirea Sfintelor Taine, să se gonească din obşte ca un ciumat, să nu molipsească şi pe alţii.

Canonul 10

Cei ce nu se supun nacealnicilor prin ascultări şi răspund împotrivă, cu 30 metanii să se canonisească, iar mai făcând a doua oară şi a treia oară, cu câteva lovituri să se înţelepţească, iar neîndreptându-se să se gonească.

Canonul 11

Cine se va îmbăta de vin şi de rachiu, 40 de zile de post, iar mai făcând a doua oară sau a treia oară, 39 de gârbace şi 24 de ceasuri închis fără mâncare.

Canonul 12

Tinerii, vin şi rachiu fără mare neputinţă să nu bea. Iar cine va îndrăzni mai jos de 30 de ani, nu se va folosi şi sunt sub neblagoslovenia noastră, că binecuvântarea întăreşte casa cea sufletească a fiilor, iar blestemul o risipeşte.

Canonul 13

Cine va vinde sau va cumpăra orice rucodelie (lucru de mână) ca un mirean, 30 metanii să facă, iar nepocăindu-se cu 39 lovituri să se înţelepţească. Iar ajutându-se unul pe altul în drept de schimb, spre pildă: unul să-i coase, altul să-i facă ciorapi sau să-i dea de ale mâncării ceva, sau cinstindu-l în drept bacşiş cu ceva, sunt iertaţi.

Canonul 14

Cine va mânca carne ori în mănăstire sau afară, doi ani să nu se împărtăşească, iar îndemnând şi pe alţii, cu 39 toiege să se certe, şi să se blesteme de tot soborul.

Canonul 15

Cine se va trimite de ascultare pe afară şi nu se va purta cinstit, ci va intra prin cârciumi, va mânca, va bea şi se va grozăvi făcând ocară chipului monahicesc, cu 39 toiege şi 300 metanii înaintea uşii bisericii şi 40 zile post, pâine şi apă; să fie iertat cu acestea.

Canonul 16

Cine nu iese la ascultare de obşte, sa-şi spună pricina nacealnicului ascultării, ca să-l ierte, iar fiind din lene sau din vicleşug neieşirea, cu 12 metanii la uşa bisericii să se pocăiască.

Canonul 17

Cine fuge de la ascultare, mai înainte de slobozirea tuturor, iarăşi cu 12 metanii să se pocăiască.

Canonul 18

Cine spune deşertăciuni sau glume în sobor şi face pe alţii de râd sau îi ţine din lucru, cu 12 metanii să se canonisească.

Canonul 19

Cine nu păstrează hainele sale, să le cârpească, să le scuture, să nu se mănânce de molii sau să putrezească, unuia ca aceluia să nu i se dea altă haină la sorocul de dat, şi să se canonisească cu mătănii la uşa bisericii după măsura greşelii.

Canonul 20

Cine va băga copii prin chilii şi-i va ţine fără binecuvântare, fie măcar frate-său, cu 50 metanii să se pocăiască, iar mai făcând după aceasta, cu 39 lovituri să se înţelepţească.

Canonul 21

Cine merge la arhondărie sau la portărie sau la odaie, în vreme când se află musafiri nefiind chemat cu vreo trebuinţă, cu 12 metanii să se pocăiască; iar mai făcând şi după aceasta, cu 39 lovituri să se înţelepţească.

Canonul 22

Cine se va trimite cu ascultare pe afară, şi va urma nevoia să mănânce la vreo gazdă şi se va întâmpla să fie şi vreo faţă femeiască la masă, fie măcar şi rudenia sa, să spună duhovnicului său, şi cu 50 metanii să se canonisească, iar mai urmând şi după aceasta îndoit să-l canonisească. Iar în mănăstire nu este iertat să mănânce nici cu mă-sa nici cu sora.

Canonul 23

Cine va pune mâna unul pe altul glumind sau îmbrâncindu-se, cu 50 metanii la uşa bisericii să se canonisească.

Canonul 24

Cine din tineri vor avea dragoste între dânşii şi poruncindu-li-se să se depărteze unul de altul, şi nu vor urma, cu 39 lovituri să se înţelepţească; iar neîndreptându-se să se gonească unul care va fi mai fără ruşine.

Canonul 25

Cine va ridica mâna şi va da în fratele său cu mâna, sau cu lemn, sau cu bulgăre, asemenea să fie şi el lovit făcând metanii la uşa bisericii şi loviturile, metaniile să i se dea după cum îi vor fi fost greşelile.

Canonul 26

Cine va găsi vreun lucru pierdut să-l aducă la uşa bisericii şi văzându-l toţi şi necunoscându-l, cu ştirea noastră sau a duhovnicului, să fie al lui. Iar nearătându-l duhovnicului nici aducându-l la biserică să se canonisească ca un fur.

Canonul 27

Cine va lua carte de obşte şi nu o va păstra şi să o ducă iar de unde a luat-o, cu 12 metanii să se canonisească; iar cine va lua cu ştire sau şi fără ştire şi o va tăinui sau o va strica, cu 39 lovituri să se înţelepţească, iar mai făcând şi după aceasta, ca un fur de cele sfinte să se certe.

Canonul 28

Cine nu umblă prin mănăstire cu bună orânduială, cu mâinile strânse la piept, şi când trece pe lângă un părinte sau frate să-şi plece capul şi să zică Blagosloveşte, ci umblă numai în dulamă sau cu picioarele goale, sau dând din mâini, cu 12 metanii la uşa bisericii să se canonisească; iar neîndreptându-se şi după aceasta, cu 39 lovituri să se înţelepţească.

Canonul 29

Cine cântă mireneşte din gură sau cu orice instrument sau joacă sau azvârle ori cu ce, cu 50 metanii la uşa bisericii să se pocăiască, iar mai făcând şi altă dată, cu 39 lovituri să se înţelepţească,

Canonul 30

Cine vorbeşte în biserică în vremea sfintei slujbe, cu 12 metanii să se pocăiască.

Canonul 31

Cine nu şade până la sfârşit la slujba bisericii, mai cu seamă în vremea Sfintei Liturghii şi va ieşi mai înainte de slobozenia de la preot fără pricină binecuvântată, de boală, sau neputinţă, sau ascultare, cu 50 metanii să se pocăiască, ca să nu rămână sub blestemul celor şapte sfinte soboare.

Canonul 32

Cine nu zice la orice lucru ce-l face către nacealnic sau către fratele cel dimpreună cu el nu zice: Blagosloveşte, părinte, sau frate, să fac cutare sau cutare lucru, cu 13 metanii să se pocăiască.

Canonul 33

Cine se lăcomeşte lunea, miercurea sau vinerea a tot anul la vin sau untdelemn, nefiind slavoslovie sau nefiind bolnav, cu 50 metanii să se pocăiască; iar cine îndrăzneşte marţea sau joia la peşte în postul Naşterii sau al sfinţilor Apostoli, nefiind slavoslovie: post o zi de pâine şi apă şi 50 metanii. Că auzim pe Domnul Hristos zicând către sfinţii săi Apostoli că: "De nu va prisosi dreptatea voastră în faptele cele bune mai mult decât a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor" (Matei 5. 20). Cu cât mai vârtos, noi, monahii, care ne-am făgăduit lui Dumnezeu a petrece toată viaţa în post, în rugăciune, în viaţă fără prihană, ca să fim lumina lumii, iar nu sminteală. Şi să petrecem fără sminteala acestor canoane, căci canoanele şi certările sunt pentru cei fără orânduială, iar cel ce face binele, are mare laudă de la Dumnezeu şi de la oameni, căci cu urmarea lui cea bună pre mulţi foloseşte.

Canonul 34

Cine nu păzeşte masa de obşte afară din cei iertaţi sau în greli ascultări, să nu li se dea bucate de obşte, ci rămăşiţele ce vor rămâne după masă să le dea şi lor şi fărămiturile de pâine.

Canonul 35

Nimenea din fraţi sau călugări nu sunt iertaţi a purta alte haine afară de lână şi de pânză şi cu vopsea neagră, şi blane de oaie şi de capră. Iar cine va îndrăzni să poarte altă materie sau altă vopsea, sau îşi va împodobi chilia cu aşternuturi muiereşti, să nu fie iertat a le avea acestea. Iar cine le va avea, să le lepede şi cu 50 metanii să se pocăiască, că noi am venit în mănăstire la smerenie, iar nu la desfrânare.

Canonul 36

Toţi fraţii de obşte noi începători, în vremea sfintei slujbe, în biserică să nu şadă în străni fiind vreun părinte fără strană; ci să iasă ca să şadă părinţii şi când merge la închinăciunea sfintei icoane sau sfintei evanghelii sau când cădeşte preotul, să-şi ia scufia din cap şi aşa să facă închinăciune şi să dea cinste tuturor, ca să se facă călugăr bun. Iar neurmând într-acest chip, să se canonisească cu metanii la uşa bisericii şi neînţelepţindu-se să se gonească, că mai bine este să fie mirean bun, decât călugăr rău.

Canonul 37

La toate capetele de mai sus câte s-au pus lovituri să se urmeze la cei dârzi şi semeţi, iar cei ce primesc cu smerenie canonul pocăinţei, în locul loviturilor să li se dea metanii[1].

inapoi