Rugăciuni pentru diferite cereri alcătuite de Ieroschim. Silvestru Florescu


 

Pentru boală

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; pentru rugăciunile Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfântului…(a căruia rugăciune se face) şi a Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim…ridică din pat şi din boală pe robul Tău…şi pe toţi care ne-au ajutat şi ne-au miluit; în prigoane, în închisoare şi în temniţe. Cercetează-l cu mila Ta, trimite-i ajutorul şi puterea Ta cea tămăduitoare, stinge-i aprinderea, potoleşte-i fierbinţeala, tremurătura, patima, vindecă rana, umflătura, suferinţa şi toată boala. Fii ajutător, robului Tău, şi rădică din aşternutul chinuirei spre slujba Sfintei Tale Biserici, în Cinstea şi Slava Numelui Tău; descopere-i Evanghelia dreptăţei, întăreşte-l în adevărul şi dragostea Sfintei Scripturi; dă-i pâinea cea sufletească şi trupească în toate zilele şi fă-l să te cunoască, că Tu eşti: Apărătorul, Biruitorul, Protectorul, Vindicătorul şi Mântuitorul nostru; iar noi suntem robii Tăi, care bine Te cuvântăm zi şi noapte Ţie ne rugăm şi-Ţi cântăm: Iisuse Sănătatea celor ce Te roagă, miluieşte-ne pe noi.


 

Pentru vrăjmaşi

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, ale Sfântului… (a cărui rugăciune se face) şi a Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim… isbăveşte pe robul Tău… şi pe toţi fraţii noştri cei bine credincioşi care cheamă în ajutor Numele Tău: Păzeşte-l de cei ce caută să îi facă rău, văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi; dă-le vrăjmaşilor după inimile lor, după răutatea născocirilor lor şi după cugetul gândului şi inimilor lor şi după faptele lor asupra noastră, nu-i lăsa să peară în răutatea inimilor lor; smereşte-le firea trupească ca să se mântuiască sufletul în ziua judecăţii, adormi răutatea lor cea vicleană ce se năpusteşte asupra noastră, deşarte fă sfaturile lor, fi-i-ne apărător în sfatul lor, opreşte viforul cel pornit cu răutate şi cu vicleşug asupra noastră, păzeşte-ne de viclenia lor şi dăruieşte-ne semn de biruinţă; surpă întărâtările lor, înalţă cornul nostru, pune-i prieteni împăcaţi Bisericei, descoperă-le Evanghelia dreptăţei, întăreşte-i în adevărul şi dragostea Sfintelor Scripturi întăreşte-i în adevărul şi dragostea Sfintei Scripturi; dă-le pâinea cea sufletească şi trupească în toate zilele şi fă-i să Te cunoască, că  Tu eşti: Apărătorul,  Protectorul, Stăruitorul, Biruitorul, şi Mântuitorul nostru; iar noi suntem robii Tăi, care bine Te cuvântăm zi şi noapte Ţie ne rugăm şi-Ţi cântăm: Iisuse, Cel ce ai strigat pacea, împacă pe vrăjmaşii noştri, cu Biciul Tău cel duhovnicesc.


 

Pentru căsătorie

 

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Tu ai zis prin gura ucenicului Tău ‘Bine este omului de femeie să nu se atingă, dar pentru a nu cădea în păcat, fiecare să-şi aibă femeia lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său; că mai bine este omului să se căsătorească, decât să ardă’. Ascultă cererea robului Tău… şi îi dă lui perechea cea adevărată şi Binecuvântată de Tine, ca prin aceasta dragostea să stăpânească, iubirea să sporească, casa să înflorească, copiii să crească, lumea să se înmulţească, Biserica să o servească cu Darul Sfântului Duh, din fii în fii, Binecuvântaţi de Tine.


 

Pentru ajutor în gospodărie

 

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfinţilor… (a căror rugăciuni se fac) şi ale tuturor Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim… Binecuvintează gospodăria robului Tău…, oile, caprele, boii, vacile, caii, albinele şi toate animalele şi păsările ce trăiesc în jurul gospodăriei lui şi sunt spre hrana şi trebuinţa lui; fereşte-l de toată boala şi răutatea ce vine prin lucrarea diavolească, prin farmece, prin luare de mană, prin fur, prin diochi, prin moartea cea din răul văzduh, prin fiare sălbatece, prin păsări răpitoare, prin boale de orice fel, prin curse şi prin orice fel de meşteşugiri diavoleşti; ocoleşte-l cu Sfinţii Tăi Îngeri şi îi dăruieşte sănătate, lapte gros, sănătos şi din belşug; înmulţeşte-i în mii, că a Ta este lucrarea pe care o aşteptăm, sănătatea, înmulţirea, roada şi înmulţirea, prin care noi ne bucurăm, Te lăudăm şi-ţi mulţumim şi Celui fără de început al Tău Părinte şi prea Sfântului Duh, în veci. Amin.


 

Pentru iubirea şi dragostea familială

 

 

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfântului… (a cărui rugăciuni se fac) şi ale Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim… ascultă cererea robilor Tăi… şi după cum pe Apostolii tăi cu legătura dragostei şi a iubirei celei nefăţarnice ia-i legat de Tine şi ei unul către altul; asemenea pe mucenici, cuvioşi, mărturisitori, drepţi, muceniţe, cuvioase şi toţi Sfinţii Tăi; cu legătura iubirei şi a dragostei de Tine fiind ţinuţi şi după cum pe Maica Ta o ai legat de dragostea noastră; aşa leagă şi pe robii Tăi… şi… de dragostea Ta şi a lor unul către altul; că Tu ai zis ‘Iubiţi-vă unul cu altul, precum şi eu pe voi’. Fă-i împilători poruncilor Tale, fără făţărnicie unul către altul; cu para dragostei aprinde inimile lor şi cu focul iubirei aprinde smerenia şi arde răutatea cea împâclată a unuia asupra altuia; ca, cu acea dragoste fiind înferbântaţi; cu inima, cu gândul, cu sufletul şi cu toată tăria lor să Te iubească pe Tine şi ei unul pe altul, păzind poruncile Tale, că Tu ai zis ‘Fără mine nu veţi putea nimic.


 

Pentru elevi de şcoală

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; ascultă cererea robului Tău… dă-i crier luminat, minte ageră, judecată grabnică, dreaptă, adevărată şi luminată, ca să poată răspunde cu duh de convingere, drept şi înţelegător la întrebările puse de profesorii lui, şi să reuşească cu bine în toate după voia Ta şi binele lor; ca Bine să Te Cuvântăm, în veci: Amin.


 

Pentru pierderi şi fur

 

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; ascultă ruga robului Tău… şi descoperă paguba lui, că cel cu paguba cade inimii de păcate, nu-l lăsa să cadă în păcate, că, şi la bine şi la rău pe Tine Te cerem şi Ţie ne rugăm; vino în ajutorul lui şi îi descoperă cele luate de răi făcători, că Tu ai zis: ‘Nici un fir de păr nu se va clăti fără voia Mea’ şi iarăşi ai zis ‘Nimic nu puteţi fără Mine’. Aşa şi această pagubă a lui cu voia Ta este spre smerenia lui, şi ştim că oricine fiind certat de Tine, nu l-ai lăsat. Aceasta m-a făcut şi pe mine să alerg la ajutorul Tău cel grabnic, paşnic şi minunat, şi ştiu că nu ai trecut niciodată rugăciunea celui ce Te roagă, ci l-ai certat şi l-ai miluit: De nu este cu dreptul această pagubă, dăruieşte-le-o; iar de este cu dreptul, fie voia Ta, ca să nu cadă în osândă.

 


 

Pentru cei din închisori

 

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru. Cel ce ai isbăvit pe Iosif şi Sfântul Apostol Petru din legături şi din temniţe, fără de nici o vătămare. Cu smerenie mă rog Ţie: Primeşte această rugăciune, pentru iertarea păcatelor robului Tău… care este la închisoare şi ca un iubitor de oameni, cu Dreapta Ta cea a tot puternică şi cu judecăţile care ştii, de tot răul şi primejdia, păzeşte-l şi scote-l din acest loc de osândă: Că a Ta este puterea şi ajutorul care nouă ne trebuieşte în toate necazurile şi primejdiile ce vin asupra noastră, ca certare pentru faptele noastre; ajută nouă şi nu ne lăsa ruşinaţi în faţa vrăjmaşilor noştri şi fă-i să Te cunoască; că Tu eşti puterea, ajutorul, protectorul, stăruitorul, biruitorul şi Mântuitorul nostru, iar noi suntem robii Tăi, care bine Te cuvântăm, zi şi noapte Ţie ne rugăm şi-Ţi strigăm: Iisuse Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; după cum ai deschis porţile iadului deschide şi porţile închisorilor şi ascultă ruga lor şi a celor ce în urma lor se roagă pentru ei.


 

 Pentru naştere de fii

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: După cum la bătrâneţe ai deschis pântecele Sarei, de a născut fiu spre moştenirea firească şi a Elisabetei spre împlinirea vremei proorocită, ascultă ruga robului Tău:… şi îi dă lui naştere de fii, ca să moştenească cele lăsate de el, gospodăreşte şi duhovniceşte, ca prin aceasta să nu deruteze cele duhovniceşti în drapanarea credinţei şi pierzarea sufletului; şi, cele gospodăreşti în desmoştenirea obiceiurilor religioase şi casnice, păstrate prin evlavie şi curăţie trupească şi sufletească, spre mântuirea sufletului şi sănătatea trupului. Moştenire care s-a păstrat din tată în fiu, aşa cum a fost arătată şi lăsată de Tine, pecetluită de Sfântul Duh, afurisită de Sfinţii Apostoli şi cele 7 soboare egumenice şi cele localnice şi de toţi Sfinţii părinţii făcători de minuni, moştenită de ei, şi predată nouă.


 

Pentru cei ce s-au depărtat de la Dreapta Credinţă

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maici Tale, a Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim…, a Sfântului… (a cărui rugăciune se face) şi a tuturor Sfinţilor Tăi; pe robul Tău… care s-a depărtat de la Dreapta Credinţă din neştiinţă, de frică, din răutatea oamenilor, de răutatea lui îngâmfându-se, de cei interesaţi în viaţa lumească fiind ademenit, ameninţat sau cu eresurile întunecându-se şi în perzare aflându-se şi toţi cei căzuţi din Dreapta Credinţă (ori în ce chip); cu strălucirea Darurilor Tale; luminează-i, îmbărbătează-i şi-i întăreşte, şi cu Sfânta Ta Biserică cea apostolească şi sobornicească iar îi uneşte, spre Cinstea şi Slava Numelui Tău, ca să se înalţe prin gura celor păcătoşi spre mântuirea lor şi prin gura celor mici spre ruşinea şi ocara celor mândri şi lauda Ta cunoscând adevărul cel întunecat; descoperă-le Evanghelie Dreptăţii, întăreşte-i cu Duhul adevărului în dragostea şi lămurirea Sfintelor Scripturi, dă-le pâinea cea sufletească şi trupească în toate zilele şi fă-i să te cunoască că Tu eşti: adevărul, protectorul, stăruitorul, apărătorul, biruitorul şi Mântuitorul nostru; iar noi suntem robii Tăi care Bine Te Cuvântăm, zi şi noapte Ţie ne rugăm şi-Ţi strigăm: Iisuse, adevărul, cel ce goneşti înşelăciunea, luminează-ne pe noi.


 

Pentru vrăjmaşii noştri si ai Bisericei

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Miluieşte, smereşte şi adă la cunoştinţa adevărului, pe cei ce caută să ne facă nouă rău şi Sfintei Tale Biserici, crezând că aduc jertfă lui Dumnezeu şi pe cei care hulesc Sfânt Numele Tău, Sfânta Ta Biserică, aşezămintele ei, zilele cele cu prăznuire canonizate în cinstea Sfinţilor proslăviţi şi pe noi cei ce-Ţi slujim Ţie; aducându-se jertfă oamenilor: Surpă-i cu puterea Crucei Tale, pe care Tu Te-ai jertfit pentru noi tot omul ca să cunoască puterea şi isbânda Credinţei celei adevărate şi pe Tine că eşti protectorul, apărătorul, biruitorul şi Mântuitorul nostru şi noi suntem robii Tăi, care Bine Te Cuvântăm, zi şi noapte Ţie ne rugăm şi-Ţi strigăm: Iisuse, cel târziu la mânie şi grabnic la ajutor, nu ne lăsa pe noi.


 

Pentru prigonitori

 

 Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; prin care toate s-au făcut şi de toate ai grijă cu milă şi cu îndurări: Veghează, ascultă şi cercetează pe robul Tău; arhiereii, preoţii, diaconii, călugării, fraţii, maicele, surorile şi mirenii şi toţi cei ce luptă pentru Dreapta Credinţă: Dăruieşte-i lui curaj, răbdare şi înţălepciune ca să poată răspunde în Duh şi Adevăr; îndulceşte-i scârbele, alinează-i durerile, spulbere-i gândurile cele pornite de la diavolul, dă-i pâinea cea sufletească şi trupească în toate zilele; miluieşte-ne şi ne izbăveşte de toate fărădelegile, că nevrednici suntem milei şi iubirei Tale de oameni; nu da voie satanei şi slugilor lui să râdă de noi, de la care purcede tot răul în lumea aceasta; îmblânzeşte inimile cele rele pornite asupra noastră cu vicleşug, dezarmează-i de armele lor cele mincinoase care sunt îndreptate contra noastă, a Sfintei Tale Biserici şi dreptei credinţe; care vor să întroneze răutatea în locul binelui, întunericul în locul luminei, sabia, arma în locul Sfintei Cruci, minciuna în locul adevărului, vicleşugul în locul sincerităţii, brutalitatea în locul blândeţei, injuriile în locul mângâierii, schingiuirile în locul milei, clevetirea şi batjocura în locul laudei, jalea în locul bucuriei, hula în locul osanei, vrăjmăşia în locul iubirei, osânda, închisoarea, temniţa, lanţul, goliciunea, foamea şi frigul sunt aplicate celor ce ţin Dreapta credinţă: Destrăbălarea protejată şi subvenţionată în locul cinstei: Dreptatea nu se aude, răul mereu isvorăşte şi se revarsă asupra capetelor noastre şi toate relele ce sunt pregătite de începătorul răutăţilor care se revarsă prin slugile lui care se laudă că poartă chipul şi asemănarea Ta şi sunt îmbrăcaţi în haina Sfintelor Tale Daruri, ca să poată înşela cât este cu putinţă chiar pe cei aleşi ai Tăi; iar cei puţini rămaşi credincioşi, să fie prigoniţi, zdrobiţi, risipiţi, nimiciţi şi întemniţaţi; ca, Sfânta Ta Biserică şi Dogmele Sfintei noastre credinţe să fie dezrădăcinate, risipite şi nimicite, pe care le-am câştigat prin scump sângele Tău şi s-au păstrat prin jertfa de sânge a mii de mii de mucenici, care împodobesc Sfânta noastră Biserică cu laudele şi Slavosloviile duhovniceşti aduse lor pentru jertfa depusă în Numele Tău, după cum Tu ai zis: ‘Mă prigonesc pe mine şi pe voi vă vor prigoni’. Nu întări ispitele mai presus de puterile noastre şi fă-i să Te cunoască, că Tu eşti Protectorul, Apărătorul, Stăpânitorul, Biruitorul şi Mântuitorul nostru; iar noi suntem robii Tăi, care Bine Te Cuvântăm zi şi noapte Te rugăm şi-Ţi cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne Dumnezeul nostru: Tu Cela ce ai zis şi s-au făcut toate făpturile, nu întoarce Faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vie asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşată a durerilor care este rodul păcatelor noastre, ce pe toată ziua nenumărate cu nesocotinţa săvârşim. Noi suntem păcătoşi nevrednici binelui şi milei şi plini de răutate şi de vicleşug; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirei. Nu ne lăsa Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat şi mult milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor a căror pomenire astăzi săvârşim… dăruieşte-ne iertare păcatelor, sănătate, fericirea ca să câştigăm cele răpite de vrăjmaşii Sfintei noastre Biserici şi ne fereşte de toată răutatea lor; de minciuna şi veninul ereticilor ce se varsă asupra noastră, căutând să înşele chiar cu cele Sfinte, pe cei tari în credinţă, fereşte-ne Doamne de fraţii şi prietenii noştri cei îngâmfaţi, mândrii şi vicleni, care tâlcuiesc Sfintele Scripturi după interesul lor, defăimând şi înlăturând Darul şi puterea Ta dată Sfinţilor tăi făcători de minuni şi ne întăreşte cu Duhul Tău cel Stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim Prea Sfânt Numele Tău; al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, în veci: Amin.

Miluieşte-mă, iartă-mă şi mă mântuieşte şi pe mine robul Tău… care-Ţi aduc această rugăciune prin Sfânta Ta Maică, prin puterile cele fără de trup, prin Sfinţii a căror pomenire astăzi săvârşim… şi prin toţi Sfinţii Tăi, pentru iertarea păcatelor şi a greşalelor şi să fii milostiv sufletului meu în ziua judecăţii; iar în lumea aceasta să mă învredniceşti cu cunoştinţa Sfintelor Scripturi şi îndeplinirea lor, ca prin ele să aduc roduri bune Sfintei Tale Biserici, Drept Măritoare, Sobornicească şi Apostolească pe care o am câştigat prin Înomenirea, Răstignirea şi Învierea Ta; iar în viaţa cea veşnică să mă învrednicesc cu toţi aleşii Tăi, a-Ţi aduce cântare de laudă Întreit Sfântă şi a tot puternică, unică; în Tatăl, în Fiul şi în Sfântul Duh; Treime Sfântă Dumnezeul nostru, Mărire Ţie, în veci: Amin.


 

Pentru isgonirea duhurilor necurate

 

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, a tuturor Sfinţilor Tăi, a Sfântului… şi a Sfinţilor a căror pomenire azi săvârşim… ascultă rugăciunea robului Tău…, pentru iertarea păcatelor lui şi a celor ce locuiesc împreună cu el; şi-l scoate de sub stăpânirea satanei pe el şi cei împreună cu el şi toată gospodăria şi avutul lui unde locuieşte el care este munciţi şi stăpânit de puterea satanei, pentru păcatele lui; Şi, după cum pe cei doi demonizaţi i-ai scăpat poruncind duhurilor necurate să iasă din ei să intre în turma de porci; şi după cum ai ascultat ruga tatălui acelui copil lunatec, care era muncit de un duh surd şi mut şi l-ai vindecat; şi, după cum în sinagogă ai poruncit duhului celui necurat să iasă din acel om pe care-l muncea şi la mulţi asemenea; aşa şi acum porunceşte acestor duhuri necurate şi schingiuitoare să iasă din robul Tău… şi din cei împreună cu el şi din toată latura gospodăriilor lui şi să se ducă în locuri pustii şi nelocuite de fiinţă şi să stea acolo după porunca Ta şi rugăciunea noastră către Tine şi să nu mai aibă putere de stăpânire şi schingiuire asupra lui, şi tuturor celor ce se roagă Ţie şi sunt pecetluiţi cu pecetea Darului Sfântului Duh, şi botezaţi în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh; în Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, care ne-ai dat stăpânire şi putere să călcăm peste toată puterea satanei, prin ajutorul Tău şi a tuturor Sfinţilor Tăi: Amin.


 

Care merg la judecată

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ai fost judecat de arhiereii, preoţii, cărturarii şi fariseii timpului în faţa lui Pilat, şi osândit: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, a Sfântului…, a tuturor Sfinţilor Tăi a căror pomenire astăzi săvârşim… ascultă cererea robului Tău…, care merge la judecată în faţa instanţelor cerute pentru dovedirea şi recunoaşterea celor reclamate, fii ajutor robului Tău… şi îi iartă toate greşalele, după păcatele lui şi Voinţa Ta, şi-l întăreşte ca să poată sta fără frică şi să răspundă cu duh duhovnicesc adevărul în faţa instanţelor care-l întreabă, că Tu ai zis ‘Nu vă îngrijiţi mai înainte de ce veţi răspunde, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi’. Fă să fie voia Ta în ajutorul lui, ca să strige Ţie: Iisuse, Puterea, Mila şi Ajutorul celor ce te cheamă, miluieşte-ne pe noi.